Ing. Pavel Nutil, oceňování pozemků a porostů, arboristika, služby v ochraně přírody a lesním hospodářství.

Služby

Arboristika

 • Výsadby stromů a keřů
 • Povýsadbová péče
 • Všechny druhy řezů vzrostlých stromů – bezpečnostní, zdravotní, redukční.
 • Kácení stromů, i na rizikových stanovištích (v blízkosti budov, elektrovodů, parkovišť)
 • Bezpečnostní vazby korun
Práce na vzrostlých stromech jsou prováděny buď pomocí stromolezeckých technik, nebo s použitím vysokozdvižné plošiny.

Krajina

 • Výsadba a údržba biokoridorů a biocenter v rámci ÚSES
 • Likvidace nežádoucích rostlin a dřevin
 • Péče o maloplošná chráněná území ( úprava vodního režimu, sekání a odklizení trávy, likvidace invazních rostlin)
 • Instalace informačních tabulí

Lesní hospodářství

 • Výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • Zalesňování
 • Ochrana kultur ( ožínání, nátěry, stavba oplocení)
 • Úklid klestu
 • Prořezávky, výřez nežádoucích dřevin

Znalecké posudky

 • Oceňování lesních a zemědělských pozemků
 • Oceňování trvalých porostů
 • Oceňování újmy a škody způsobené na trvalých porostech
Provádím ocenění v administrativních i tržních cenách, pro případy prodeje, dědictví, odnětí pozemků plnění funkcí lesa, vyčíslení škod způsobených zničením nebo poškozením dřevin.

Výškové práce

 • Opravy a nátěry střech
 • Opravy fasád

 

park Planá
rizikové kácení
úprava vodního režimu
zimní sudety
výsadba
výškové práce
kácení planá
Obsah: Ing. Pavel Nutil. Realizace: (c) 2009 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!